APP TERMS & CONDITIONS

[Last updated on: June 5th, 2020]

Defnitions

 1. "App" – This mobile application.
 2. "TC" – These terms & conditions. Available via App in downloadable version
 3. "Developer" – the App owner: Apps & Games Malgorzata Kuratczyk
 4. "Appstore" – Apple Appstore, Google Play, Amazon Appstore or any other appstore, which makes App available via the Internet.
 5. "Contract" – Contract between the User and the Developer concluded via the Appstore.
 6. "You" or "User" – natural person who uses the App.
 7. "Privacy policy" – rules of data processing, enclosed to these TC and available via App in downloadable version.

General provisions

 1. The Developer provides the App to the Users for their non-commercial private use unless defined otherwise in the Appstore.
 2. Using the App may require registration. The registration process is always clearly described in the App or at the dedicated site of the Appstore. If registration requires the User to provide the User’s data the User guarantees that all data does not infringe the law and/or protected secrets.
 3. All rights to the App, including intellectual property rights, belong to the Developer.
 4. These TC regulate only certain aspects of legal relationship between the User and the Developer and supplement the Appstore’s relevant terms of use and privacy policy of the Appstore.
 5. The Developer does not provide User’ data archiving.
 6. The App is provided for Users who are of legal age or have limited legal capacity in their jurisdiction. Usually a person attains limited legal capacity at the age of 13 years and legal age at the age of 18, but the User is obliged to check eligibility to use the App.
 7. If the User has limited legal capacity the User must have parent of legal guardian permission to enter into Contract with the Developer. On request of the Developer the User shall be obliged to deliver the consent in written and/or electronic form. If the access to the App and/or its specified functionality is connected with duty of payment the Developer may request User to deliver the consent of its legal representative before using the App.
 8. Use of the App is possible on device with the current version of Android and/or iOS and (after successful download) does not require access to the Internet.
 9. Use of the App and/or its functionalities may require additional payments, about which the Users will be informed via the App and/or Appstore.

Contract

 1. The Contract is concluded at the date of the download of the App by the User, for unspecified period. The Developer may require completing the registration and/or payment before the conclusion of the Contract.
 2. The User may terminate the Contract at any time. Prepaid amounts will not be returned. The User may ask the Appstore to return the payments if such a possibility is granted by the Appstore.

Principles of using the App

 1. The App is available on „as is” basis.
 2. Using the App is allowed in compliance with the TC and binding provisions of law.
 3. The User represents that: a) the User has no rights, especially copyrights and related rights to the App, excluding the right to use the App in accordance with this TC. b) is not entitled to fix, multiply, expose, make available to the public and/or disseminate the App’s content, in a manner extending scope of a personal private use.
 4. The App may contain advertisements and other commercial content in various forms.
 5. Information, especially pieces of advice, tips, placed in the App will not replace the advice given by the expert or competent person, after a detailed analysis of the specific case and all its circumstances.

Forbidden Actions

 1. The Users are strictly prohibited from placing illegal data in the App.
 2. Any actions not allowed explicitly by the TC, including especially (a) actions destabilizing operations of the App, hindering access to the App and/or its content, as well as impeding use thereof; (b) using viruses, bots, worms or other computer codes, files or programs (especially ones automatizing processes of scripts and/or applications, as well as other codes, files and/or tools); (c) other actions to the detriment of the Developer, the App and/or the Users, and/or threatening their rights or interests, are forbidden.

Complaints

 1. The User has a right to file a complaint regarding any functionalities of the App. The complaint may be sent via e-mail at the e-mail address: info@galantegames.com

Final provisions

 1. These TC are binding from the date of 1.06.2013
 2. The Developer may introduce changes into the TC in case of change of the App’s functionalities and/or in case of an amendment of the legally binding provisions of law having an impact on the legal relation between the User and the Developer. The Developer shall inform the Users about the changes.
 3. In case of change or annulment of any of the provisions of these TC by a decision of a competent authority or a court, remaining provisions shall remain in force and be binding for the Developer and the Users.
 4. Any disputes resulting from or related to these TC shall be governed by the Polish law.

Attachments:

 1. Privacy Policy

WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

[ Uaktualniono: 5 czerwca 2020]

Definicje

 1. "Aplikacja" – Ta aplikacja mobilna.
 2. "Warunki" – Te warunki korzystania z Aplikacji. Dostępne w ramach Aplikacji w wersji umożliwiającej pobranie.
 3. "Deweloper" – Właściciel Aplikacji: Apps & Games Malgorzata Kuratczyk
 4. "Appstore" – Apple Appstore, Google Play, Amazon Appstore lub inny sklep z aplikacjami mobilnymi, udostępniający aplikacje za pośrednictwem Internetu.
 5. "Umowa" – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem, a Deweloperem, za pośrednictwem Aplikacji.
 6. "Ty" lub "Użytkownik" – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji.
 7. "Polityka prywatności" – Zasady przetwarzania danych Użytkowników, stanowiący załącznik nr 1 do Warunków, dostępny w ramach Aplikacji w wersji umożliwiającej pobranie.

Postanowienia Ogólne

 1. Deweloper dostarcza Aplikacje do korzystania przez Użytkowników w ramach niekomercyjnego użytku osobistego, chyba że wskazano inaczej w Appstore.
 2. Korzystanie z Aplikacji może wymagać rejestracji. W takim przypadku procedura rejestracji jest zawsze wyraźnie opisana w Aplikacji oraz na dedykowanej stronie Appstore. Jeżeli rejestracja wymaga podania przez Użytkownika danych, Użytkownik gwarantuje, że dane te nie naruszają prawa ani chronionej tajemnicy.
 3. Wszelkie prawa do Aplikacji, w tym prawa własności intelektualnej, przysługują Deweloperowi.
 4. Warunki określają jedynie wybrane aspekty stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem i Deweloperem, uzupełniając stosowne warunki korzystania i polityki prywatności Appstore.
 5. Deweloper nie świadczy usługi archiwizacji danych Użytkowników.
 6. Aplikacja jest udostępniana dla Użytkowników, którzy mają pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Zazwyczaj osoba fizyczna uzyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych w wieku 13 lat, a pełną w wieku lat 18. Użytkownik powinien sprawdzić swoją zdolność do korzystania z Aplikacji.
 7. Użytkownik, który posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych musi posiadać zezwolenie swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy z Deweloperem. Na żądanie Dewelopera Użytkownik zobowiązuje się do przedłożenia ww. zezwolenia w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku, gdy dostęp do Aplikacji lub jej określonej funkcjonalności wymaga opłaty Deweloper może zobowiązać Użytkownika do dostarczenia zezwolenia przedstawiciela ustawowego przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji.
 8. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe na urządzeniu z aktualną wersją systemu Android lub iOS oraz (po skutecznym pobraniu) nie wymaga dostępu do Internetu.
 9. Korzystanie z Aplikacji lub jej funkcjonalności może wymagać płatności, o których Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem Aplikacji lub przez Appstore.

Umowa

 1. Umowa zostaje zawarta w chwili pobrania Aplikacji, na czas nieokreślony. Deweloper może uzależnić zawarcie Umowy od dokonania przez Użytkownika rejestracji lub też wniesienia wskazanej w ramach rejestracji opłaty.
 2. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie. Uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi. Użytkownik może zwrócić się do Appstore o zwrot uiszczonych opłat, jeżeli Appstore przewiduje taką możliwość.

Zasady korzystania z Aplikacji

 1. Aplikacja udostępniona jest na zasadach „as is”.
 2. Można korzystać z Aplikacji zgodnie z Warunkami oraz przepisami obowiązującego prawa.
 3. Użytkownik, oświadcza, że: (a) nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie oraz prawa zależne do Aplikacji, poza uprawnieniem do korzystania z Aplikacji zgodnie z Warunkami, (b) nie jest uprawniony do utrwalania, zwielokrotniania, wystawiania, publicznego udostępniania lub rozpowszechniania treści zawartych w Aplikacji, w zakresie przekraczającym dozwolony użytek osobisty.
 4. W ramach Aplikacji mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach.
 5. Zamieszczone w ramach Aplikacji informacje, w tym przykładowo sposoby postępowania, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.

Działania zabronione

 1. Zabronione jest zamieszczanie treści bezprawnych przez Użytkowników.
 2. Zabronione są m.in. wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Warunki, a w szczególności: (a) które, utrudniałyby dostęp lub destabilizowałyby pracę Aplikacji lub jej zawartości (b) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych podobnych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących funkcjonowanie skryptów lub oprogramowania, jak również innych kodów, plików lub narzędzi); (c) podejmowanie innych działań na szkodę Dewelopera, Aplikacji, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.

Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonalnościami Aplikacji. Reklamacja może zostać przesłana na następujący adres e-mail: info@galantegames.com

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki obowiązują od dnia 1.06.2013
 2. Deweloper jest uprawniony do zmiany Warunków w przypadku wprowadzenia nowych funkcjonalności lub zmiany obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na stosunek prawny pomiędzy Użytkownikiem, a Deweloperem. Deweloper poinformuje Użytkowników o zmianach.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Dewelopera oraz Użytkownika.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Warunkami jest prawo polskie.

Załączniki:

 1. Polityka prywatności